Tel: 02-157-0701-3

Tips

smart-grid-2-01
เหตุผลที่ทำให้ “Smart Grid” ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย
เหตุผลที่ทำให้ Smart Grid ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย เพราะแนวโน้มธุรกิจไฟฟ้าของโลกเบนเข็มมาที่การใช้พลังงานสะอาด
จากพลังงานลม แสงอาทิตย์ หรือพลังงานชีวภาพอื่นๆ