Tel: 02-157-0701-3

วิสัยทัศน์องค์กร

“เรามุ่งมั่นพัฒนามิเตอร์จานหมุนให้เป็น Smart Meter   ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่ Thailand 4.0  ในยุค Smart Life  โดยมุ่งเน้นคุณภาพ เที่ยงตรง
เป็นธรรม ต่อผู้ใช้และผู้จ่ายไฟ  และคงไว้เพื่อผลประโยชน์ของชาติ”