Tel: 02-157-0701-3

ประวัติบริษัท

ประวัติความเป็นมา 

              บริษัท ไทยเทเลคอนเทนเนอร์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2537เป็นผู้นำริเริ่มผลิตตู้คอนเทนเนอร์สำหรับใส่อุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อใช้เป็นชุมสายเคลื่อนที่(Mobile – base Station )สำหรับรับ-ส่ง สัญญาณมือถือ  แรกเริ่มบริษัทฯได้ทำงานร่วมกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ผลิตคิดค้นตู้ต้นแบบจนใช้แพร่หลายในปัจจุบัน

            ต่อมาบริษัทฯได้มีการขยายธุรกิจผลิตมาตรวัดไฟฟ้าแบบจานหมุน เพื่อรองรับการขยายตัวของประเทศ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟส เพื่อตอบสนองต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนไปในยุคดิจิตอล  และพัฒนาประเทศในยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลใหม่ของการพัฒนาประเทศในเชิงเศรษฐกิจ จำเป็นต้องมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เปลี่ยนวิถีชีวิตเป็น Smart Life  บริษัทได้พัฒนามิเตอร์จานหมุนให้เป็นระบบดิจิตอลที่เรียกว่า Smart Meter  ดังนั้นบริษัทจึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อจาก บริษัทไทยเทเลคอนเทนเนอร์ จำกัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็น  บริษัท สมาร์ท ทีทีซี จำกัด

 

Present